synchronise_everything.sh 136 Bytes
Newer Older
1 2 3
python3 muapitocstubs.py
python3 muapitoirbuildercomminstsimpl.py
python3 muapitolibmupy.py
Kunshan Wang's avatar
Kunshan Wang committed
4
python3 irbuildernodestoirbuildermethods.py